Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne
• a. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Danuta Koziarz DuduBaba
ul. Daleka 30
26-720 Policzna NIP: 8111632210

b. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu oraz telefonu. W przypadku
podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
c. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie
w celach informacyjnych.
d. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, klient jest niezwłocznie o tym informowany, zostaje
określony najbliższy, możliwy termin dostępności produktu. Klient ma wtedy prawo rezygnacji z zamówienia.
e. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w
działaniu, prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag na adres e-mail admin@synciesli.pl

2. Akceptacja regulaminu
a. Realizacja sprzedaży przez www.synciesli.pl odbywa się wg zasad niniejszego regulaminu. Złożenie przez
Klienta zamówienia na www.synciesli.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania. Jednocześnie jest gwarancją przestrzegania zasad
zawartych w Regulaminie przez Sprzedającego.
b. Klient składając zamówienie oprócz akceptacji Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji złożonych zamówień (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz zgadza się na przesłanie
informacji handlowej drogą elektroniczną. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w razie
stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym, może żądać ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z
bazy sklepu. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: admin@synciesli.pl
3. Obszar działania
a. Wysyłka towarów ze sklepu internetowego www.synciesli.pl prowadzona jest na terenie Polski i krajów Unii
Europejskiej
4. Potencjalni klienci
a. Działalność sklepu internetowego www.synciesli.pl skierowana jest do użytkowników indywidualnych i odbywa
się zgodnie z obowiązującym prawem. Z oferty sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
5. Umowa sprzedaży
a. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie przekazania klientowi zamówienia wraz z dowodem sprzedaży.
b. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną
sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.
c. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie www.synciesli.pl są cenami brutto (zawierającymi
podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
II. Składanie zamówień
a. Zamówienia można składać przez całą dobę każdego dnia roku, wybierając z oferty znajdującej się na stronie
www.synciesli.pl produkty oferowane do sprzedaży. Zamówienie złożone przez klienta stanowi ofertę w
rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Klient jest informowany drogą mailową o przyjęciu zamówienia oraz
stopniu jego realizacji.
III. Możliwość zmiany bądź anulowania zamówienia.
a. Klient ma możliwość dokonania zmiany w zamówieniu bądź całkowitej rezygnacji z zamówienia. W tym celu
należy jak najszybciej skontaktować się drogą mailową lub telefonicznie z www.synciesli.pl
IV. Dostawa towaru
W zależności od opcji wybranej przez klienta, realizacja dostawy może być dokonana:
1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub  firmy kurierskiej DPD
2. Poprzez odbiór osobisty
V. Termin dostarczenia zamówienia.
a. W zależności od dostępności towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może wynosić od 2 do 14 dni.
VI. Koszt dostawy
a. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju dostawy. 
VII. Faktura
a. Do przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży – faktura VAT. Dokument sprzedaży jest
zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez klienta.
VIII. Sposoby płatności
a. Klient www.synciesli.pl dokonuje wyboru sposobu płatności za zakupy w sposób określony na stronie
internetowej sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
1. Gotówką w momencie odbioru przesyłki (tzw. przesyłka pobraniowa)
2. Przelewem bankowym (tzw. przedpłata na konto sklepu).
a. Sklep internetowy www.synciesli.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Syn Cieśli
przy użyciu numeru rachunku nie będącego własnością Sprzedającego.
Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie niezbędnym dla przepływu środków na
rachunek bankowy.
IX. Reklamacje i zwroty
1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, lub jego uszkodzenia podczas transportu, klient powinien niezwłocznie przekazać informację o zaistniałej sytuacji na adres: admin@dudubaba.pl 

2. Zwroty produktów
a. Klienci www.synciesli.pl  mają prawo zwrotu kupionego towaru w terminie 14 dni od zrealizowanej dostawy bez podania
przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary nie posiadają jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Zwrot towaru wraz z kopią dokumentu sprzedaży odbywa się na koszt i
ryzyko klienta. Sklep zwróci Klientowi należność za zwracany towar na wskazane konto bankowe lub przekazem
pocztowym. Sklep nie zwraca Klientowi kosztów dostarczenia przesyłki doliczonych do faktury, koszt odesłania
towaru również nie podlega zwrotowi.
b. Jeżeli klient przedstawi uzasadniony powód reklamacji, po jej rozpatrzeniu otrzyma zwrot gotówki wraz z
kosztem dostawy.
X. Rozstrzyganie sporów
a. Wszystkie spory wynikające z wykonywania postanowień Regulaminu strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia strony mogą skierować sprawę na drogę
postępowania sądowego.